902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Atenció Sanitària Primària i Especialistes

Mutuam té concertada la gestió i prestació de l'atenció sanitària primària i d'especialistes amb el CatSalut.

Aquests serveis els té concertats per a uns col·lectius determinats:

 • Pensionistes del tèxtil.
 • Pensionistes del FAS i del SOVI.
 • Religioses de vida monàstica.
 • Metges jubilats que voluntàriament acceptin ser atesos per l’entitat.
 • Personal jubilat del Banco Santander que també ho accepti voluntàriament.

El primer nivell d’assistència sanitària es presta, ambulatòriament, als consultoris, i disposa de diferents serveis:

 • Medicina general.
 • Infermeria.
 • Especialistes.
 • Treball Social.
 • Unitat d’atenció al pacient.
 • Radiologia bàsica.
 • Analítica bàsica.
 • Proves complementàries: audiometries i electrocardiogrames.
 • Anàlisis anatomopatològiques.
 • Proves de productes intermedis.